O nas

Drutvo oljkarjev Slovenske Istre je civilno drutvena organizacija, ki je bila ustanovljena na Mediteranskem delu Slovenije, kjer uspeva oljka. Drutvo zdruuje pridelovalcev in ljubitelje oljk.

Oljkarstvo v Istri ima zgodovinsko tradicijo. Istra je razdeljena na tri drave, Slovenija, Hrvaka in Italija. Mo?an vpliv na razvoj oljkarstva je imelo tri?e in cikli?ne pozebe. Ponovni preporod oljkarstva na naem obmo?ju beleimo po letu 1985 to je po tedanji ve?ji pozebi. V tem ?asu je bilo potrebno prepri?ati takratne Slovenske oblastnike, da je oljka in s tem tudi olj?no olje ne samo ena izmed pomembnih kmetijskih panog temve? oljka daje svojstven mediteranski zna?aj krajini. V tem ?asu je drutvo odigralo klju?no vlogo pri irjenju olj?nih nasadov in pri spremljanju in dvigu kakovosti. Republike in lokalne oblasti so s primerno subvencijsko politiko stimulirale nove nasade. Ob takem pozitivnem vzduju do oljkarsta je narekovalo v letu 1992 ustanovitev Drutva oljkarjev Slovenske Istre (DOSI). V teh dobrih dvajsetih letih smo pove?ali nasade od 400ha na 2000ha. V tem obdobju je drutvo skupno z ostalimi strokovnimi institucijami (KGZS Zavod GO, Poskusni center za oljkarstvo, UP in Labs) naredilo ogromno na podro?ju izobraevanja posameznih oljkarjev predvsem z vidika obdelave, boja proti kodljivcev, gnojenju, rezi, sorte oljk, shranjevanju oljk in olj?nega olja ter na?inu predelave. e posebej smo ponosni na visoko kakovost, ki jo dosegamo doma in mednarodnih tekmovanjih. Prav zaradi ohranjevanja kakovosti, je olj?no olje Slovenske Istre prvi kmetijski proizvod, ki je dobil evropski znak kakovosti. Prizadevamo si, da bi bilo tevilo imetnikov te ozna?be iz leta v leto ve?je.

 

PRIJAVNICA ZA V?LANITEV V DOSI

Uradne ure:

ponedeljek 8:00-12:00